Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  24.04.2017р. Аудиторський висновок за 2016р. разом з фінансовою звітністю


 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ПРАВОЗАХИСТ  ІНВЕСТ»

за фінансовий рік, що закінчився станом на 31 грудня 2016 року

 

м. Київ                                                                                                          06 березня 2017 року

 

Акціонерам, керівництву

 ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ  ІНВЕСТ»

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Ми провели аудит фінансової звітності суб′єкта малого підприємництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ПРАВОЗАХИСТ  ІНВЕСТ» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає баланс  станом на 31.12.2016 р. та звіт про фінансові результати за 2016 рік.

Аудиторську перевірку розпочато 20 лютого 2017 року та закінчено 06 березня 2017 року.

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ  ІНВЕСТ».

Код ЄДРПОУ: 35985756.

Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 30.

Дата та номер державної реєстрації: 24.06.2008, № запису: 1 224 102 0000 043020.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
69.10 Діяльність у сфері права (основний);
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Чисельність працівників на звітну дату: - 3 чол.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 424/1/10, дата реєстрації випуску акцій 17 червня 2010 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Змістовна частина висновку

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена для випуску 20 лютого 2017 року і підписана управлінським персоналом в особі Директора. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог національних положень (стандартів) фінансової звітності (ПСБО), вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень.

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 8 419 тис. грн., в тому числі статутний капітал 8 400 тис. грн., резервний каптал – 13 тис. грн. та нерозподілений прибуток – 6 тис. грн.

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. № 125857зв від 31.01.2017 року ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2016 року власниками істотної частки статутного капіталу Товариства були:

Акціонер

Кількість акцій, що належить акціонеру, шт.

Частка володіння, %

Номінальна вартість, тис. грн.

Пайовий інвестиційний фонд «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» не диверсифікованого виду закритого типу

1 596 000

19

1 596

ПАТ «Біржова група Перспектива»

1 594 345

18,980

1 594

ПАТ «ХІММЕТ»

ПАТ «Конструкторське бюро «ТРАНСПОРТЕР»

АТ «Закритий недиверсифікований  венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЮЧЕРС»

ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ»

1 594 700

1 558 450

 

1 160 000

712 325

18,984

18,553

 

13,809

8,480

1 595

1 558

 

1 160

712

Інші (менше 5%)

184 180

2,194

185

Разом

8 400 000

100

8 400

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів акціонерів, звіт ревізора щодо фінансово-господарської діяльності, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Порушень у здійсненні значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70-72 Закону України"Про акціонерні товариства" на протязі 2016 року не виявлено.

Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор, Ревізор. Діяльність їх ґрунтується на вимогах Закону України «Про акціонерні товариства», діючого статуту.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2017 р. до дати цього звіту, не відбувалися.

Управлінським персоналом прийнято рішення утриматися від індексації фінансової звітності згідно ПСБО 22.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Станом на 31.12.2016 року в фінансовій звітності Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції, які мають позабіржові оборутки на суму 9 608 тис. грн. Управлінський персонал не визнав дані поточні інвестиції за справедливою вартістю, враховуючи ціну позабіржових оборуток (smida.gov.ua), а визнав їх лише за собівартістю (балансовою вартістю), якби відповідні коригування були зроблені, це мало б не значний, вплив на розмір чистого прибутку та власного капіталу. Події після дати балансу, а саме продаж частини поточних фінансових інвестицій (цінні папери) за балансовою вартістю, на думку аудитора, вартість даних поточних інвестицій можна вважати справедливою.

Товариство складає фінансову звітність згідно П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», який передбачає складання фінансової звітності за скороченою формою (Баланс станом на 31.12.2016 року та Звіт про фінансові результати за 2016 рік). Не передбачається складання Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до фінансової звітності. Така форма звітності не достатньо розкриває інформацію щодо складу активів та зобов’язань Товариства, які є інформативними для користувачів звітності.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансовий результат за 2016 рік відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (ПСБО).

 

 

 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

Директор, аудитор                                                                                            Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії А № 004127

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

 

 

Примітки до фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

 

 Фінансова звітність підприємства за 2016 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

Фінансовий звіт малого підприємства форма №1-м, 2-м.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2016 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Прийнята облікова політика протягом 2016 року не змінювалась.

Метод нарахування амортизації об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом;

- в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій - по собівартості.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості: - по чистій реалiзацiйнiй вартості.

Оцінка зобов'язань - по сумі погашення.

 

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2016 р. знаходяться основні засоби, які повністю амортизовані.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2015 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2016 р. відсутні.

 

 

 

Фінансові інвестиції

 До складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 663,2 тис. грн.: що складає акції ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології».

 

 До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 9608,3 тис. грн., у. т.ч. 6160,0 тис. грн. фінансові інвестиції в акції та 3448,3 тис. грн. в інвестиційні сертифікати.      

                         

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П(С)БО №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за послуги складає 794,9 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством в 2016 році не створювався в зв’язку з відсутністю суттєвих та значних сум сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість пов’язаних сторін станом на 31.12.2016 р. відсутня.

До складу іншої дебіторської заборгованості у сумі 2540,2 тис. грн.. включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме розрахунки за операціями з цінним паперами - 2540,2 тис. грн.

 

Грошові кошти

 До складу грошових коштів включені залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті, залишки відсутні станом на 31.12.16 року. 

 Не грошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2016 року не здійснювалися.

 

Власний капітал

 Власний капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

 Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного капіталу не відбувалось.

 Станом на 31.12.2016р. розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням позачергових загальних зборів учасників, протокол б/н від 06 квітня 2012року, зареєстрованого 05.06.2012 р., номер запису 12241050011043020 .

Відповідно до зазначеної редакції Статуту, статутний фонд становить 8400000 (Вісім мільйонів чотириста тисяч) гривень.

Статутний капітал сплачено повністю.

За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2016 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. складає 7,7 тис. грн. Прибуток за 2016 рік склав – 6,3 тис. грн.

Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року

Чисті активи на початок періоду становили 8 413,0 тис. грн., на кінець періоду 8419,3 тис. грн. Чисті активи протягом року збільшились на 6,3 тис. грн. Чисті активи перевищують статутний капітал на 19,3 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному та попередньому році не створювалося.

             

Довгострокові зобов’язання

 «Довгострокові зобов'язання» станом на 31.12.2016 р. відсутні.

 

Облік фінансових результатів за 2016 рік

 Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(С)БУ №15 "Доходи", П(С)БУ №16 "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2016 р. підприємством отримано прибуток у розмірі 6,3 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

   

Прибуток на акцію

                           Середньорічна кількість простих акцій – 8 400 000 шт.

 Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 8 400 000 шт.

 У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

 

Інвентаризація активів та зобов`язань

  Інвентаризацію активів та зобов'язань на 31.12.2016р. ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» не здійснювало.

 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2016 рік окремі статті, що відображають залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2015 рік.

 Компанією прийнято рішення, згідно пп.134.1.1 п.134.1 статті 134 ПКУ, не застосовувати коригування фінансового результату на різниці, визначені згідно з положеннями розділу III ПКУ.

 

             Керівник                                                                              Подгорна В.В.

 

24.02.2017р.

Фінансова звітність 2016 рік

 

ProEmitent.INFO